A+ A A-

ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN AESTHETIC SOLUTIONS BVBA

1. Toepasselijkheid

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, ondermeer m.b.t. aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, bestellingen, facturen, betalingen en met uitsluiting van alle andersluidende bedingen (o.a. de voorwaarden van de koper).

2. Aanbieding - offerte

Aanbiedingen en offertes worden gemaakt zonder enige verplichting vanwege ASTHETIC SYSTEM SOLUTIONS Comm.V., en geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de verkoop bemoeilijken of beschikbaarheid op de markt. De opgegeven prijzen zijn geldig gedurende dertig dagen vanaf de datum van de aanbieding, behalve bij beurspromo’s en andere promo’s die van toepassing kunnen zijn op producten en toestellen.
De vertegenwoordigers kunnen ASTHETIC SYSTEM SOLUTIONS Comm. V. niet verbinden. ASTHETIC SYSTEM SOLUTIONS Comm.V. zal slechts verbonden zijn na aanvaarding van de bestelling door haar zaakvoerder of diens gevolmachtigde.

3. Bestelling

De bestellingen worden als bindend voor de koper beschouwd. In geval van annulatie of opzegging van de bestelling door de koper, of indien deze eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade minimaal begroot worden op 10% van de verschuldigde betaling, onverminderd het recht van ASTHETIC SYSTEM SOLUTIONS Comm. V. om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Bij de bestelling van een toestel vraagt ASTHETIC SYSTEM SOLUTIONS Comm. V 30% van het totale bedrag als voorschot zodat deze bestelling naar de toeleverancier kan geplaatst worden.

4. Prijs/betalingen

De overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere kosten (o.a. transport – en administratiekosten), die ten laste zijn van de koper.
Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.
Voor toestellen gebeurt de betaling contant bij aflevering (minus het voorschot).
Bij levering van producten gebeurt de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
Voor nieuwe klanten gebeurt de betaling voor levering.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijsintresten van 1% per begonnen maand. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10%, zonder ingebrekestelling, met een minimum van 75,00 euro. Ook de eventuele advocaatkosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, worden in rekening gebracht ten laste van de koper. Het opstellen van wissels, acceptaties tot betaling, brengen noch vernieuwing, noch afwijking hieraan.
Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten, schadevergoeding en eventuele advocaatkosten en daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen.

5. Levering – zichtbare gebreken

De aangegeven leverings- en/ of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

Alle goederen en hun plaatsing dienen bij afhaling of bij levering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de koper, eventuele bevindingen dienen onmiddellijk schriftelijk, op de afleveringnota of factuur te worden vermeld, bij gebreke waaraan partijen de klacht als niet-ontvankelijk beschouwen.

6. Verborgen gebreken – garanties

Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de koper te worden meegedeeld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek. Dergelijke vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken ervan.

De schade is maximaal gelijk aan de kostprijs van het geleverde materiaal. Geen andere gevolgschade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten) van de koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van ASTHETIC SYSTEM SOLUTIONS Comm. V. tot de volledige betaling van de verschuldigde betalingen.

8. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Lennik desgevallend het vredegerecht te Lennik, bevoegd om hiervan kennis te nemen.

9. Toepasselijk recht

Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze overeenkomst, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.